Beta Test

19/10/2019 - Beta Test V1.1.0

Summary

!! Live !!

Qualifying - Round 1

Race 1 - Blinky
Race 2 - Blinky
Race 3 - Blinky
Race 4 - Mod
Race 5 - Mod
Race 6 - Mod
Race 7 - Mod

Qualifying - Round 2

Race 1 - Blinky
Race 2 - Blinky
Race 3 - Blinky
Race 4 - Mod
Race 9 - New Class A

Qualifying - Round 3

Race 1 - Blinky
Race 2 - Blinky
Race 3 - Blinky
Race 4 - Mod
Race 5 - Mod
Race 6 - Mod
Race 7 - Mod
Race 8 - Boosted
Race 9 - New Class A

Finals - Round 1

Race 1 - Blinky - C Final

Finals - Round 2